TIETOSUOJASELOSTE

EVM FINLAND OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tällä sivulla kuvataan EVM Finland Oy:n verkkosivujen vierailijoiden tietosuojakäytäntö (Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).
 
1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö
Nimi: EVM Finland Oy

Osoite: Tuottajantie 42, 60100 Seinäjoki

Y-tunnus: 3254097-6

2. Tietosuojavastaava
EVM Finland Oy:n tietosuojavastaava:

Yhteyshenkilö: Sami Punkari

Sähköpostiosoite: info@evmfinland.fi
 
3. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään EVM Finland Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) latauspalvelun asiakkaiden ja asiakkaiden edustajien henkilötietoja (jäljempänä ”Asiakas”).

4. Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on Asiakkaan ja Yhtiön välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito.

Lisäksi nykyisten Asiakkaiden henkilötietojen käyttötarkoituksena on Yhtiön palveluita ja tuotteita koskeva suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittelyperuste on Yhtiön käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu etu tai Asiakkaan sopimussuhde Yhtiöön (sopimuksen täytäntöönpano) sekä tarvittaessa rekisteröidyn suostumus.

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Yhtiö käsittelee asiakasrekisterissään seuraavia Asiakkaiden henkilötietoja:
• Asiakkaan nimi;
• Asiakkaan yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero); ja
• Asiakkaan pankkiyhteydet tilityksiä varten
 
6 Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Asiakkaalta itseltään (esim. rekisteröidyn tekemät yhteydenottopyynnöt Yhtiön verkkosivujen kautta) ja rekisteröidyn edustaman yrityksen ja Yhtiön välisistä asiakassopimuksista.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU -alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö (esim. kirjanpitolaki) tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttää pidempää säilytysaikaa.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Asiakas voi antaa Yhtiölle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit, mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi Asiakkaalla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhtiön käsittelemät henkilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaatia henkilötietojensa poistamista;
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhtiön oikeutettu etu;
• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhtiölle, Yhtiö käsittelee kyseisiä
• henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Asiakkaan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhtiö voi pyytää Asiakasta tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Asiakkaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Asiakkaan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhtiö ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhtiön tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Yhtiön ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan.

13. Yhteydenotot
Asiakkaan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse EVM Finland Oy:n osoitteeseen info@evmfinland.fi tai kohdassa 2 mainittuun Yhtiön tietosuojavastaavaan.

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 14.1.2023. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme Asiakkaalle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen.